Choroby Zakaźne Przepisy

Bydło z Bułgarii i Rumunii – badać czy nie badać na BSE ?

O tym, że w Polsce różnymi pismami, wytycznymi czy instrukcjami nakłada się nieuzasadnione obowiązki na podmioty pisałem i jeszcze o tym będę pisał.

Niedawno pismem nałożono obowiązek prowadzenia badań w kierunku BSE bydła rzeźnego pow. 30 miesiąca życia sprowadzonego z Bułgarii i Rumunii.
Nie wskazano jednak podstawy prawnej. Jest to ważne ponieważ Bułgaria i Rumunia należą zgodnie z prawem UE do państw o nieznacznym ryzyku BSE i uzyskały ten status odpowiednio w 2014 i w 2016r na mocy decyzji Komisji:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 20 października 2014 r. zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Bułgarii, Chorwacji, Estonii,Luksemburga, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji i Węgier ( Dz. Urz. L 302, str 58).
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/600 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Rumunii (Dz. Urz. L103, str 41).
Wynika z tego, że dwa wskazane wyżej kraje były wcześniej ,, wolne od BSE” niż Polska.
Przepisy UE określają, że kraje o nieznacznym ryzyku BSE nie muszą prowadzić badań w ramach ubojów rutynowych i ogranicza się to wyłącznie do określonych prawem przypadków.

Prawo UE nie przewiduje wyjątku dla Bułgarii i Rumunii ze wskazaniem Polski jako kraju respektującego badanie zwierząt powyżej 30 miesiąca życia w zakresie wymienionych krajów.
Możliwe, że są przepisy, które nakładają obowiązek badania w Polsce bydła z Rumunii lub Bułgarii, ale należy je wskazać.
Do tej pory ich nie podano, a więc badać czy nie badać ?
Obowiązek prowadzenia badań i związane z tym koszty zostaną nałożone na podmioty do czego niezbędna jest właściwa podstawa prawna, bez przepisu nie można niczego nakazać.
Pismo nie jest aktem prawnym.