Żywienie Zwierząt

Dioksyny i PCB w paszach- kolejna zmiana.

23 października 2015r opublikowano w Dzienniku Urzędowym  UE  L 278, str. 5: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1905 z dnia 22 października 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do badań na obecność dioksyn w olejach, tłuszczach oraz uzyskanych z nich produktach.

Zmiany do rozporządzenia 183/2005 zawierają nową definicję dotyczące m.in produktów uzyskanych z olejów roślinnych, wyjaśniając, że nie obejmuje ona produktów uzyskanych z oleju rafinowanego i dodatków paszowych dopuszczonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, ponadto definicję mieszania tłuszczów w celu wykazania różnicy między mieszaniem tłuszczów a samym przechowywaniem kolejnych partii tłuszczów i olejów bez ich mieszania. 
Dodatkowym elementem jest wyjaśnienie, kiedy tłuszcze mieszane uznaje się za mieszankę paszową, a kiedy za materiały paszowe.,,mieszanie tłuszczów« oznacza wytwarzanie mieszanki paszowej lub – w przypadku gdy wszystkie składniki należą do tej samej pozycji w części C załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 68/2013  i są uzyskiwane z tego samego gatunku roślin lub zwierząt – materiałów paszowych poprzez mieszanie olejów surowych, olejów rafinowanych, tłuszczów zwierzęcych, olejów odzyskanych od podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 852/2004 lub uzyskanych z nich produktów w celu wytworzenia oleju lub tłuszczu mieszanego, z wyjątkiem-samego przechowywania kolejnych partii oraz-mieszania wyłącznie olejów rafinowanych;
Podany wyżej zapis nie jest jednoznaczny i interpretacja dotycząca mieszanki i materiału paszowego może się różnić nie tylko na poziomie województwa, ale nawet sąsiednich powiatów.
Rozporządzenie 2015/1905 wyjaśnia pojęcie tłuszczy i olejów rafinowanych, równocześnie wskazuje, że zgodnie z opiniami inspektorów Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej w  olejach roślinnych z pewnymi wyjątkami nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów dioksyn, w związku z tym złagodzono wymagania dotyczące zakresu badań w tym zakresie, natomiast szczegółowo podano wymagania w zakresie badania tłuszczu zwierzęcego w kierunku dioksyn, ze szczególnym uwzględnieniem ryb,  w tym ryb bałtyckich.