Bezpieczeństwo Żywności

Dopalacze w UE pod kontrolą.

Dopalacze stanowią problem nie tylko w Polsce, również w krajach UE niektóre składniki ,, legalnych dopalaczy” budzą wątpliwości.

Świadczy o tym: DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/369 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie poddania 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli (Dz. Urz. L 56, str. 210).
Decyzję opublikowano 3 marca 2017r i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

Przepis nakłada obowiązek kontroli psychoaktywnej substancji  2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) w całej Unii Europejskiej.
Kraje członkowskie w oparciu o prawo krajowe muszą niezwłocznie, nie później jednak niż do 4 marca 2018r. wdrożyć kontrole i sankcje karne w dotyczące stosowania tej substancji.

Decyzję oparto na opinii  komitetu naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

MDMB-CHMICA jest klasyfikowana jako syntetyczny agonista receptorów kannabinoidowych.

Związek charakteryzuje duża siła działania, dawki w legalnych substancjach psychoaktywnych tzw. dopalaczach są zróżnicowane ( czytaj różne i nieznane) a przez to zdaniem ekspertów istnieje realne ryzyko zatruć.
Interesujące, że substancja jest dostępna na rynku UE od sierpnia 2014r i wykryto ją w 23 krajach. Sprzedawana jest w sklepach z dopalaczami i poprzez internet jako legalny jak to określono – zamiennik konopi.
Analogicznie jak w przypadku niektórych nielegalnie sprowadzanych leków, produkowana jest w Chinach, a po ,,imporcie” do UE obrabiana i konfekcjonowana jako preparat do palenia lub sprzedawana w postaci proszku.
Nie potwierdzono rodzimej unijnej produkcji. Ciekawostką jest, że w składzie produktów handlowych MDMB-CHMICA nie figuruje, a to znaczy, że ,,konsumenci” nie są świadomi tego co palą lub zażywają, przez co zagrożenie rośnie.

Zgodnie z informacją zawartą w preambule decyzji ,,MDMB-CHMICA jest stosowana przez osoby zażywające konopie indyjskie, tzw. „psychonautów” i osoby, które regularnie poddawane są testom narkotyków, w tym osoby przebywające w więzieniu”.

U osób stosujących omawianą substancję mogą występować gwałtowne i agresywne zachowania. Niewykluczone, że znane z przekazów medialnych przypadki mogą mieć z tym związek.

W 8 krajach UE stwierdzono w związku z MDMB-CHMICA 28 przypadków śmiertelnych i 25 przypadków ostrego zatrucia.
Należy zaznaczyć, że MDMB-CHMICA nie ma oficjalnego i uznanego zastosowania w medycynie i weterynarii.
Obecnie w 10 krajach członkowskich prowadzony jest nadzór nad tym produktem w oparciu o prawo krajowe co wynika z konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971  r. Pięć państw stosuje inne środki, a pozostałe nie wdrożyły żadnych działań.

W związku z brakiem jednolitych przepisów została wydana decyzja regulująca problem na poziomie UE, a jej ideą  jest kontrola i wyeliminowanie zagrożenia związanego z MDMB-CHMICA.