Bezpieczeństwo Żywności

Ewolucja w nadzorze ruszyła

Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ( bez Weterynarii w tytule) rodzi się, ale akuszer czyli Pełnomocnik już jest.

Został powołany rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U z dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 774).

Rola Pełnomocnika jest jasno określona:
§2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) analiza obecnego stanu zatrudnienia i wysokości płac w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności na poszczególnych stanowiskach;
2) ustalenie potrzeb zatrudnienia w przyszłych strukturach administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem liczby wykonywanych zadań, oraz określenie wydatków budżetowych na ten cel;
3) podejmowanie działań związanych z ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz pozostałego mienia będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności;
4) opracowanie propozycji dotyczących szczegółowego zakresu działania komisji inwentaryzacyjnych, do zadań  których będzie należało ustalenie i sporządzenie wykazu mienia będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności, oraz sposobu realizacji tych zadań.

Jak wynika z treści rozporządzenia organy poszczególnych inspekcji objętych reformą muszą ściśle współpracować  z pełnomocnikiem w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do przeprowadzenia reformy.

Jeżeli ustawa ma wejść w życie w styczniu 2018r to powołanie obecnie Pełnomocnika jest uzasadnione.

Nie za bardzo potrafię zrozumieć jednak, że Pełnomocnik nie ma możliwości delegowania swoich zadań na poziom wojewódzki, ale to już jego problem, natomiast nie wiem czy i w jakim zakresie Pełnomocnik uwzględni dwa zasadnicze akty prawne UE dotyczące  zdrowia zwierząt tzn. chorób zakaźnych i ich zwalczania, zoonoz i czynników zoonotycznych oraz rozporządzenia dotyczącego prowadzenia kontroli w szerokim pojęciu czyli kontroli przedsiębiorstw, w handlu i w wymianie towarowej z krajami trzecimi a także zdobywania kwalifikacji, pobierania opłat itp., itd.

Te dwa rozporządzenia czyli akty stosowane wprost i bezpośrednio wchodzą w życie sukcesywnie od 2017 do 2022r. Są to ,,słupy milowe prawa UE”,  określają jednoznacznie kompetencje organów i zatrudnionych w inspekcji lekarzy weterynarii  i inspektorów ochrony roślin, a w niektórych krajach ekspertów od akwakultury. Nieuwzględnienie tych przepisów i określonych wymagań nie jest możliwe, chyba, że będzie POLEXIT.

Poczekamy zobaczymy.