Bezpieczeństwo Żywności

Genotoksyczność i związki aromatyczne.

Związki aromatyczne od czasu do czasu wzbudzają zainteresowanie. Swego czasu było o nich  głośno w Polsce w związku z brakiem właściwych przepisów. O tym, że mogą one stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi a także zwierząt nie jest żadną tajemnicą.

W związku z opinia naukową dotyczącą oceny grupy środków aromatyzujących alfa,beta-nienasycone aldehydy alifatyczne i prekursory z podgrupy chemicznej 1.1.4 FGE.19 z dwoma lub więcej sprzężonymi wiązaniami podwójnymi i z dodatkowymi niesprzężonymi wiązaniami podwójnymi lub bez nich. (www.efsa.europa.eu/efsajournal). 06.03.2017r opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2017/378z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych ( Dz. Urz. L 58, str.14).

Rozporządzenie dopuszcza obrót taką żywnością do upływu jej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia
Ponadto żywność zawierająca którąkolwiek z substancji aromatycznych wymienionych w załączniku rozporządzenia  i która nie spełnia warunków określonych w tym załączniku, a przywieziona z krajów trzecich do UE, może  również pozostawać w obrocie do upływu jej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, o ile zostanie wykazane, że  została ona wysłana z danego państwa trzeciego i znajdowała się w drodze do Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Wykaz związków jak wspomniano wyżej zawiera załącznik rozporządzenia i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności powinny się z nim dokładnie zapoznać, zanim zrobią to konsumenci.