Bez kategorii

Poszukiwanie gąbczastej przenośnej encefalopatii u jeleniowatych.

W dniu 20 listopada 2017r weszło w życie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1972 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do programu nadzoru nad przewlekłą chorobą wyniszczającą u jeleniowatych w Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Szwecji oraz uchylające decyzję Komisji 2007/182/WE ( Dz. Urz. L 281, str. 14).

Rozporządzenie wprowadza w Estonii, Finlandii, Islandii, na Litwie, Łotwie, w Norwegii, Polsce i Szwecji program mający na celu określenie możliwości występowania

na obszarze tych krajów przewlekłej choroby wyniszczającej jeleniowatych(Chronic Wasting Disease – CWD).

Choroba zaliczana do przenośnych gąbczastych encefalopatii czyli ,,kuzynka” BSE u bydła  i scrapie u małych przeżuwaczy jest znana od lat 80 ubiegłego stulecia.

Występowała u jeleni i łosi w Ameryce Północnej, ale nie była stwierdzana w Europie.

Wykrycie CWD u renifera w Norwegii w kwietniu 2017r i kolejne zdiagnozowane tam przypadki u reniferów i łosi spowodowały zainteresowanie CWD władz UE.

W konsekwencji w celu potwierdzenia lub wykluczenia występowania tej choroby w wprowadzono program diagnostyki CWD u jeleniowatych w wymienionych wyżej krajach. Realizacja programu nastąpi 1 stycznia 2018r i będzie trwała 3 lata do 31 grudnia 2020r. W związku z programem wprowadzono zmiany w rozporządzeniu 999/2001 w zakresie definicji objętych badaniami zwierząt i programu diagnostycznego przenośnych gąbczastych encefalopatii.

Zostały wprowadzone poniższe pojęcia:

  • jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych i żyjące w niewoli oznaczają

zwierzęta z rodziny Cervidae utrzymywane przez człowieka na zamkniętym terytorium;

 dzikie jeleniowate – oznaczają zwierzęta z rodziny Cervidae, które nie są

utrzymywane przez człowieka;

 częściowo oswojone jeleniowate – oznaczają zwierzęta z rodziny Cervidae

utrzymywane przez człowieka, lecz nie na zamkniętym terytorium.

 

Rozporządzeni określa jakie jeleniowate będą objęte badaniami czyli:

– eurazjatycki renifer tundrowy (Rangifer tarandus tarandus),

– fiński renifer leśny (Rangifer tarandus fennicus),

– łoś (Alces alces),

– sarna (Capreolus capreolus),

– jeleń wirginijski (Odocoileus virginianus),

– jeleń szlachetny (Cervus elaphus).

Przepis przewiduje, że na zasadzie odstępstwa dane państwo członkowskie może w oparciu o udokumentowaną ocenę ryzyka przedłożoną Komisji Europejskiej wybrać do celów trzyletniego programu monitorowania CWD podzbiór gatunków wymienionych wyżej.

Schemat, strategię pobierania prób oraz rodzaj tkanek określa rozporządzenie z uwzględnieniem indywidualnych decyzji państwa uczestniczącego w programie.

Formalnie program startuje 1 stycznia 2018r, ale nie ma przewciwskazań, żeby próby nie były pobierane już teraz.

Metody badawcze są określone i analogiczne jak przy innych TSE czyli szybkie testy oraz badania potwierdzające – metoda immunohistochemiczna (IHC) i metoda Western blot.

Pozostaje tylko dopiąć wszystko organizacyjnie i ruszać z badaniami, do których 3 polskie laboratoria ( Leszno, Siedlce, Kraków) plus referencyjne w Puławach są na pewno gotowe, a jakie będą wyniki to zobaczymy.