Przepisy

Zmiany w prawie paszowym

W dniu 12 grudnia 2017r opublikowano:ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz, Urz. L  328, str. 3).

Przepis wprowadza szereg zmian ważnych zarówno dla producentów pasz, hodowców, ale również Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Dotyczy pasz wykorzystywanych do produkcji żywności czyli większości zwierząt gospodarskich, ale także zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności tzn. zwierząt domowych.
Niektóre zmiany mają charakter kosmetyczny np. etykiety, ale inne mogą wpływać w sposób istotny na prowadzenie badań i inspekcji np. w zakresie tolerancji składników analitycznych i dodatków paszowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych.
Bardzo ważne są również zmiany dotyczące wykorzystywania tzw. byłej żywności w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Regulacje rozporządzenia będą obowiązywały po 20 dniach od jego publikacji.