W dniu 1 listopada 2015r została  opublikowana :  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1752 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzaniu do Unii wirusa afrykańskiego pomoru świń z niektórych państw trzecich lub części terytorium państw trzecich, w których potwierdzono obecność choroby, oraz uchylającą decyzję 2011/78/UE ( Dz. Urz. L 256,  str .17).

Decyzja 2015/1752 rozszerza listę krajów objętych decyzją 2013/426 o Ukrainę. W związku z występowaniem pomoru afrykańskiego na Białorusi i w Rosji została wydana w 2013r decyzja 2013/426 określająca działania związane z czyszczeniem i dezynfekowaniem „pojazdów dla zwierząt gospodarskich”, w których przewożono żywe zwierzęta i paszę, które wjeżdżają do Unii ze wspomnianych dwóch państw.Należy dodać, że działania czyszcząco-dezynfekcyjne dotyczą nie tylko pojazdów i ich kół, powierzchni ładunkowej , kabiny, ale także odzieży ochronnej kierowców w tym fartuchów , butów itd.
W przypadku kiedy kontrola wykaże, że czyszczenie i dezynfekcja pojazdu nie zostały przeprowadzone w sposób zadowalający, właściwy organ czyli Graniczny Lekarz Weterynarii:
1) poddaje pojazd dla zwierząt gospodarskich należytemu czyszczeniu i dezynfekcji w wyznaczonym przez siebie miejscu znajdującym się możliwie najbliżej miejsca wprowadzenia na terytorium danego państwa członkowskiego oraz poświadcza wykonanie tych działań,
2) w przypadku gdy w pobliżu miejsca wprowadzenia nie ma odpowiedniego obiektu do przeprowadzenia do czyszczenia i dezynfekcji lub gdy istnieje ryzyko, że pozostałości pochodzenia zwierzęcego mogą wydostać się z nieoczyszczonego pojazdu dla zwierząt gospodarskich, nie zezwala na wjazd do Unii pojazdu dla zwierząt gospodarskich, który nie został w zadowalający sposób oczyszczony i zdezynfekowany.
Obecnie w zakresie wymagania rozszerzono o Ukrainę.Powstaje pytanie jeżeli takimi działaniami są objęte środki transportu przewożące pasze, czyli z założenia te, które przebywały na terenie gospodarstw hodujących zwierzęta ( świnie) to dlaczego nie inne pojazdy, które również  a w takich gospodarstwach przebywały.
Pasza może przecież nie mieć kontaktu z zakażonym materiałem, a samochód osobowy przewożący mięso z nielegalnego uboju jak najbardziej.Nie mówić już o kanapkach z sałem ( super słonina) kierowców tirów.Życzę powodzenia w śledzeniu prawidłowej dezynfekcji wymienionych pojazdów i współczuję tym, którzy to będą egzekwowali – do 31 grudnia 2019r.