BSE już dawno przestało wzbudzać sensację i interesować media. Teraz po cichutko przeprowadza się weryfikację przepisów i uznaje się kolejne kraje za te w których BSE praktycznie przestało istnieć i nie stanowi większego problemu. Wiadomo, że mamy kraje o nieznacznym ryzyku występowania BSE, kontrolowanym ryzyku i nieokreślonym ryzyku. W tej ostatniej grupie są (z pewnymi wyjątkami) wszystkie kraje trzecie.


Ostatnio wydana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1356 z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Republiki Czeskiej, Francji, Cypru, Liechtensteinu i Szwajcarii ( Dz. Urz. L209, str 5) publikuje klasyfikację państw zależnie od ryzyka występowania BSE.

Państwa lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE .
Państwa UE: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja.
Państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.
Państwa trzecie: Argentyna, Australia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Indie, Izrael, Japonia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone, Urugwaj.

Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE.
Państwa UE: Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Zjednoczone Królestwo:
Państwa trzecie: Kanada, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Korea Południowa, Tajwan.

Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE
Państwa lub regiony niewymienione wyżej.

Jak można zauważyć przepisy w zakresie BSE przeżywają stopniową ewolucję.
W maju wydano:ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/728 z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające definicję materiału szczególnego ryzyka podaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii ( Dz. Urz. L116, str1).
W załączniku V rozporządzenia (WE) nr 999/2001 pkt 1 lit. a) ppkt (III) otrzymuje brzmienie: „(III) migdałki, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka bydła w każdym wieku;”.
Wynika z tego, że już nie cały pęczek jelit jest SRM, ale określony odcinek. Jakie to ma znaczenie? Oczywiście finansowe po pierwsze jelita nie są niszczone, a po drugie te nie traktowane jako SRM mogą być wykorzystane w procesach produkcyjnych.

W lipcu 2015r opublikowano:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1162 z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii ( Dz. Urz. L 188, str3).
W związku z tym, że 65 % ogólnego poziomu zakaźności BSE w przypadku klinicznym wiąże się z mózgiem, a 26 % – z rdzeniem kręgowym podtrzymano opinię, że mózg i rdzeń kręgowy bydła powyżej 12 miesięcy pochodzącego z państwa członkowskiego o znikomym ryzyku BSE powinny pozostać w wykazie materiału szczególnego ryzyka.

I o tym stanowi rozporządzenie 2015/1162:Szczególne wymogi dla państw członkowskich o znikomym ryzyku BSE
Tkanki wymienione w pkt 1 lit. a) ppkt (I) i pkt 1 lit. b), pozyskane od zwierząt pochodzących z państw członkowskich o znikomym ryzyku BSE, uznaje się za materiał szczególnego ryzyka.”.