W 2009r w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009 określono metody oznaczania poziomów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) oraz dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy.

Po kilku latach w wyniku zdobytych doświadczeń zdecydowano o wprowadzeniu zmian do obowiązujących przepisów w odniesieniu do konieczności powtórnej analizy, do oceny zgodności w przypadku powtórnej analizy oraz do wymogu dotyczącego dopuszczalnych różnic między wynikami uzyskanymi metodą granicy oznaczalności i wynikami uzyskanymi metodą zerową.
Zmiany dotyczą części  B załącznika V rozporządzenia (WE) nr 152/2009 i obejmują:metody pobierania próbek i interpretacja wyników analitycznych,przygotowanie próbek i wymagania dotyczące metod analizy stosowanych w urzędowej kontroli poziomów dioksyn (PCDD/PCDF) i dioksynopodobnych PCB w paszy,przygotowanie próbki i wymagania dotyczące metod analizy stosowane w odniesieniu do kontroli urzędowej poziomów niedioksynopodobnych PCB (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180).
Biorąc pod uwagę , że rozporządzenie będzie obowiązywało już w drugiej połowie lipca należy  to uwzględnić w krajowym programie dotyczącym kontroli pasz i bieżącym nadzorze weterynaryjnym.