Konsument musi posiadać wiedzę o nabywanym produkcie. W przypadku żywności informacja niezbędna konsumentowi do oceny towaru i jego wyboru zawarta jest w oznakowaniu produktu. Dotyczy to w przypadku mięsa gatunku zwierzęcia i miejsca jego pochodzenia. Dotychczas informacja o pochodzeniu dotyczyła wyłącznie bydła, ale i to się już zmienia, i obejmuje inne gatunki.

Identyfikacja bydła przeżywa od 1997 stopniową ewolucję. Impulsem było oczywiście BSE i związana z tym histeria ( szczególnie w krajach Europy Zachodniej). W 1997 r. weszło w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97  wprowadzające identyfikację przy użyciu kolczyków. Rozporządzenie 820/97 zostało zmienione  rozporządzeniem PEi R (WE) nr 1760/2000 obowiązującym obecnie.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt to niezbędny element kontroli obrotu zwierząt w Unii Europejskiej (handel) oraz w eksporcie i imporcie ( kraje trzecie).Obecne zmiany wynikające z  rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w zakresie podawania państwa lub miejsca pochodzenia mięsa wykorzystanego jako składnik żywności być może stanowiły impuls do wprowadzenia zmian w zakresie identyfikacji bydła z wykorzystaniem identyfikacji elektronicznej.Taki system obowiązuje przy identyfikacji koni.

Fałszowanie żywności konina stanowią dodatkowy argument za wprowadzeniem pełniejszej i bardziej precyzyjnej identyfikacji.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 653/2014z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i etykietowania mięsa wołowego ( Dz. Urz. L 189, str. 33),przewiduje zmiany w zakresie identyfikacji elektronicznej bydła, początkowo dobrowolnie, a następnie obowiązkowo.Artykuł 4 rozporządzenia 653/2014 określa:Obowiązek identyfikacji zwierząt

  1. Wszystkie zwierzęta w gospodarstwie identyfikuje się przy użyciu co najmniej dwóch środków identyfikacji wymienionych w załączniku I i zgodnie z przepisami przyjętymi na podstawie ust. 3 oraz zatwierdzonych przez właściwą władzę. Przynajmniej jeden ze środków identyfikacji jest widoczny i jest na nim umieszczony widoczny kod identyfikacyjny.

Zgodnie z załącznikiem I przywołanego wyżej rozporządzenia wymienione są środki identyfikacji:

A) Zwykłe kolczykize skutkiem od dnia 18 lipca 2019 r.
B) Identyfikator elektroniczny w formie kolczyka elektronicznego
C) Identyfikator elektroniczny w formie kapsułki ceramicznej ( bolusa
)D) Identyfikator elektroniczny w formie wszczepianego transpondera.
Jak wynika z rozporządzenia, czasu na przygotowanie zmian systemu identyfikacji bydła jest sporo, ale już teraz należy nad tym pracować, żebyśmy kolejny raz nie byli zaskoczeni i zdziwieni jak przy wędzeniu.