Dobrze pamiętamy aferę z koniną, w 2013r , w której Polska odegrała jedną z głównych ról. Po aferze UE wprowadziła szereg zmian prawnych ( patrz artykuły o koninie). Po dwóch latach przygotowano kolejne zmiany mające na celu bardziej sprawną i kontrolę nad obrotem koniowatymi, a w konsekwencji kontrolę również nad mięsem pochodzącym od tego gatunku zwierząt.


Dochodzenie przeprowadzone przez Komisję w kontekście wydarzeń związanych z koniną w 2013 r. wykazało, że 23 państwa członkowskie ustanowiły centralną bazę danych, zaś dwa państwa członkowskie mają jedną bazę danych dla zarejestrowanych koniowatych i jedną dla koniowatych do hodowli i produkcji. Trzy państwa członkowskie, na które przypada około 20 % z 6,7 milionów koniowatych w Unii, nie mają scentralizowanej bazy danych.
Powyższa informacje zawarta w preambule do nowego aktu prawnego świadczy o tym, że na terenie UE tam gdzie jest najwięcej koni brak danych na poziomie centralnym , co może oznaczać, że kontrola nad przemieszczaniem koni niezarejestrowanych jest iluzoryczna.

Konie zarejestrowane to ogólnie mówiąc konie sportowe. Przemieszczanie tych zwierząt na poziomie UE i poza nią jest uproszczone. Pozostałe koniowate mają ściśle określone warunki do spełnienia, poświadczone świadectwem.
Ponadto w większości państw członkowskich paszporty wydają różne instytucje, których bazy danych nie są ze sobą połączone.

Korzystając z doświadczeń z bydłem ( impulsem było BSE) niezbędne jest stworzenie jednej centralnej bazy danych. I już widzę polskie problemy, gdzie ma być baza i kto ma nią zarządzać, a nawet mogą powstać problemy czy pełna krew ma być osobno czy z czystą krwią czyli arabami.
Przecież arystokracja nie może się mieszać z pospólstwem jakimiś tam półkrewkami czy nie daj Boże NN. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale z ostrożności tzw. proceduralnej wolę to zasygnalizować.

Nowy akt prawny to;
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (L 59, str.1).
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. Art. 39 stosuje się jednak od dnia 1 lipca 2016 r. w tych państwach członkowskich, które do dnia 1 stycznia 2016 r. nie utworzyły jeszcze operacyjnej centralnej bazy danych.