W dniu 20 czerwca 2015r ukazało się: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa trzecie w odniesieniu do obecności niektórych mikotoksyn ( Dz. Urz. L, str 2).


W UE obrót towarów między krajami członkowskimi nie podlega rutynowej kontroli jest to kontrola wyrywkowa i niedyskryminująca, natomiast kontrola towarów z państw trzecich odbywa się na granicach UE przed ich wprowadzeniem na teren UE.
Rozporządzenie 2015/949 wykorzystuje możliwość prowadzenia kontroli przedeksportowej w kraju trzecim w zakresie mykotoksyn.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 określa najwyższe dopuszczalne poziomy ochratoksyny A i aflatoksyn w żywności, w konsekwencji do obrotu w UE mogą być wprowadzane tylko środki spożywcze, w których maksymalny poziom mykotoksyn nie został przekroczony.

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 dotyczące kontroli nakłada na państwa członkowskie obowiązek prowadzenia kontroli urzędowych w szerokim zakresie również w aspekcie mykotoksyn w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt.

Artykuł 23 rozporządzenia 882/2004 daje możliwość przeniesienia kontroli żywności pasz do państwa trzeciego. Dotyczy to jednak tylko tych krajów, w których unijny audyt potwierdził, że pasze lub żywność wywożone do Unii Europejskiej spełniają wymagania unijne lub równoważne wymagania, a także prowadzone kontrole przez właściwe organy państwa trzeciego są wystarczająco skuteczne, aby zastąpić lub ograniczyć kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz bezpośrednie ustanowione w prawie UE.

W przypadku mykotoksyn rozporządzenie 2015/949 dopuszcza prowadzenie kontroli przedwywozowej w dwóch krajach i wymienia odpowiedzialne za prowadzenie kontroli instytucje:

Kanada – Canadian Grain Commission, w odniesieniu do obecności ochratoksyny A w pszenicy i mące pszennej wymienionych w załączniku I i wyprodukowanych na terytorium Kanady.
oraz
USA – United States Department of Agriculture (USDA):
a) kontrole przedwywozowe w odniesieniu do obecności aflatoksyn w orzeszkach ziemnych wymienionych w załączniku I i wyprodukowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych;
b) kontrole przedwywozowe w odniesieniu do obecności aflatoksyn w migdałach wymienionych w załączniku I i wyprodukowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Należy się spodziewać, że w przypadku innych towarów takie rozwiązania prędzej czy później będą również wprowadzone.