W  Dzienniku Ustaw a z dnia  16 września 2014 r., poz. 1222 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Wejście w życie zawartych w rozporządzeniu regulacji po 14 dniach od publikacji. 

Załączniki 1-3 rozporządzenia stanowią wzór dokumentu handlowego dla właściwej kategorii ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich produktów pochodnych.Należy dodać, że dotychczas obowiązywały w Polsce wzory dokumentów określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r.Przywołane rozporządzenie określało, że wzory dokumentów handlowych stanowią załączniki 1-3 rozporządzenia 1774/2002. 
Jak wiadomo rozporządzenie 1774/2002 zostało uchylone w 2009r rozporządzeniem 1069/2009, dodatkowo w 2011 weszło w życie  rozporządzenie 142/2011, w którym określono wzór dokumentu handlowego, a na dodatek w 2012r pojawiło się ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., w którym opublikowano nowy wzór dokumentu handlowego. Wprowadzone zmiany w dokumencie handlowym wynikały z konieczności rozszerzenie wymogów w związku pełniejszą kontrolą i uzyskaniem pełnych , niezbędnych informacji dotyczących pozyskiwania i postępowania z materiałem  w aspekcie bezpieczeństwa.
Uzasadnienie wprowadzonych zmian i brak unijnych podstaw prawnych było wystarczającym powodem do zmiany polskiego prawa, jednak w Polsce nic się nie zmieniało, ponieważ nie byli tym zainteresowani ani kontrolujący ani kontrolowani.Dopiero zmiany w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych nie dały już możliwości dalszego przymykania oczu  i trzeba było wydać  nowe rozporządzenie.
Nowy akt prawny  w zasadzie implementuje unijny dokument handlowy dzieląc go jednak na  wzory przypisane odpowiedniej kategorii – 1, 2 lub 3 co wydaje się być ze względów  praktycznych rozwiązaniem optymalnym.