Od dwóch ponad lat było wiadomo, że 14 grudnia 2019r wchodzi w życie rozporządzenie 625/2017 PEiR dotyczące działań kontrolnych produkcji żywności, pasz, dobrostanu i ochrony zdrowia zwierząt, a także zdrowia roślin i środków ochrony roślin. Był czas żeby się dokładnie  przygotować nie tylko mentalnie, ale także merytorycznie i prawnie.

      Nie jestem zdziwiony sytuacją kiedy część Inspekcji Weterynaryjnej gorączkowo studiuje opublikowany już dawno przepis.

Ciekawy jestem co robi ,,SANEPID” i inne inspekcje objęte tym aktem?

Obecnie, jak zawsze zaczyna się mówić o szkoleniach, szkoleniach kaskadowych i innych, ale ten etap to powinien być zakończony, teraźniejszość to konsultacje z zainteresowanymi innymi Inspekcjami, branżami, lekarzami wolnej praktyki, organizacjami zrzeszającymi techników i personel pomocniczy.

     Mam pytanie kto ma teraz szkolić tych którzy są na pierwszej linii frontu czyli inspektorów Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – inspektorzy z Głównego Inspektoratu Weterynarii ?

Często są to osoby, które nie miały kontaktu z tzw. terenem, nie wydały żadnej decyzji administracyjnej, nie są nawet lekarzami weterynarii.

Czytać każdy potrafi nawet ze zrozumieniem tekstu, omawiając przepis trzeba znać realia i niuanse wynikające ze specyfiki produkcji i mieć przygotowanie weterynaryjne czy w zakresie ochrony roślin oraz doświadczenie, które nie wynika z lat spędzonych za biurkiem.

     Podobny problem jest w powiatach to, że ktoś jest inspektorem w powiecie i wykonuje zadania z mocy przepisu to nie znaczy, że ma na ten temat dogłębną potwierdzoną studiami wiedzę.

Żeby było ciekawiej informuję wszystkich zainteresowanych, że rozporządzenie 625/2017 ma już wiele zmian wynikających z nowo opublikowanych aktów prawnych ( poniżej) a także innych korespondujących z nim:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/478 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do kategorii przesyłek, które mają podlegać kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów.

 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii.

 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii.

Są także inne jak np.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/759 z dnia 13 maja 2019 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania wymogów w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone), które co prawda weszło w życie, ale zacznie funkcjonować w 2021r

     Pomijając przygotowanie kadr do realizacji wymagań zawartych w rozporządzeniu trzeba brać pod uwagę zgodność tego prawa z prawem polskim przywołującym rozporządzenie 882/2004, które będzie uchylone rozporządzeniem 625/2017.

Jak się ma do tego koncepcja zmiany ustawy zapowiadanej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Przypominam, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  jest aktem wyższej rangi niż prawo krajowe, i obowiązuje wprost i bezpośrednio.

Mówiąc o zmianie polskiego prawa trzeba najpierw powołać kompetentny merytorycznie i prawnie zespół, i na zasadzie tabel zgodności przygotować przepisy. Inaczej będzie jeden wielki bałagan prawny.

Nie należy zapominać, że na wejście w życie czekają kolejne rozporządzenia w sprawie zdrowia zwierząt, prawo farmaceutyczne i kilka innych.