Od 17 października 2021r zaczyna obowiązywać:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1699  z dnia 22 września 2021 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla przemieszczeń przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z obszarów objętych ograniczeniami ustanowionych w celu zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania ( Dz. Urz. L 336, str 42) .

      Rozporządzenie wprowadza wzór świadectwa zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przemieszczanych z obszarów objętych ograniczeniami.

Pojęcie ograniczeń dotyczy zwalczania chorób zakaźnych kategorii A czyli m.in. aktualnego w Polsce ASF.

Chciałbym się mylić, ale jeżeli niektórzy inspektorzy weterynarii szczebla powiatowego nie widzą różnicy między zwłokami a tuszą (udokumentowane) to zapisy art. 22 ust 3 rozporządzenia 2020/687:

,,Właściwy organ nakazuje, aby wszelkie przemieszczanie całych ciał lub części martwych zwierząt dzikich lub zwierząt utrzymywanych należących do gatunków umieszczonych w wykazie z obszaru objętego ograniczeniami odbywało się w celu ich przetworzenia lub unieszkodliwienia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 w zakładzie zatwierdzonym do tego celu oraz sprawuje nadzór nad działaniami w tym zakresie:

a) na terytorium danego państwa członkowskiego; lub

b) w innym państwie członkowskim zgodnie z art. 48 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, jeżeli nie ma możliwości przetworzenia lub unieszkodliwienia całych ciał lub części martwych zwierząt w zatwierdzonych zakładach na terytorium państwa członkowskiego, gdzie wystąpiło ognisko choroby”

mogą przysporzyć sporo  kłopotów przy wypełnianiu świadectwa.

Należy jeszcze uwzględnić i odróżnić uśmiercenie od uboju.

      W świadectwie jest mowa o trzech kategoriach produktów ubocznych a w przypadku ASF rozporządzenie 2021/605  bardzo jasno definiuje wyłącznie dwa pojęcia kategoria 2 i 3.

W świadectwie wymienia się metody przetwarzania, ale to jest uzależnione od rodzaju pupz i jego klasyfikacji.

Błędna klasyfikacja spowoduje, poza stratami finansowymi również problemy logistyczne, ponieważ może się okazać, że zakłady do których pupz ma trafić nie będą w stanie ich przetworzyć ze względu na posiadaną technologię.

Kolejne pytanie dotyczy stref przemieszczanych zwierząt do uboju i klasyfikacji ich produktów ubocznych.

Co z odstępstwami określonymi w art. 33 rozporządzenia 2021/605 w zakresie przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od świń ze strefy II lub III ?

Jak zostaną zaklasyfikowane produkty uboczne pochodzące od świń ze strefy III i czy można je przemieścić, jeżeli tak to do jakiego zakładu i z jaką technologią?

Nie mam zamiaru zadawać dalszych pytań i na nie odpowiadać, ponieważ od tego są właściwe organy i one już dawno powinny problem rozstrzygnąć, a mogę powiedzieć, że nawet bez świadectw jest chaos.

Jak wspomniałem zgodnie z art. 22 ust 5 rozporządzenia 2020/687 produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być zaopatrzone  od 17 października w świadectwo zdrowia, którego wzór zawiera rozporządzenie 2021/1699.