Afera związana z zamianą wołowiny koniną, odbiła się szerokim echem nie tylko w Europie. Polska w tej aferze odegrała jedną z głównych ról. Ochrona konsumenta dotyczy nie tylko aspektu zdrowotnego, ale także finansowego, dlatego Komisja wydała w końcu marca decyzję, której realizacja ma zabezpieczać konsumentów przed oszustwami i wiąże się bezpośrednio z wydanym:

ZALECENIE KOMISJI  z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie drugiego skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności (Dz. Urz. L 95, str 64)
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności (Dz. Urz. L 95, str39) odnosi się do zaleceń Komisji 2014/180/UE gdzie przewidziano, że państwa członkowskie mają przeprowadzić drugą rundę skoordynowanych kontroli w celu ponownego ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.
Badania polegają na wykrywaniu obecności DNA i pozwalają na stwierdzenie koniny w mięsie czy produktach spożywczych deklarowanych np. jako wołowina.Koszty prowadzenia  badań DNA  biorąc pod uwagę przeprowadzone już badania w ramach akcji poszukiwania koniny w 2013r szacowane są  na 120 EUR na badanie. Współfinansowanie badań ze strony UE wynosi 50 %.
Ogólny wkład UE w koszty badań ponoszone przez państwa członkowskie w związku z wykonywaniem skoordynowanego planu kontroli wynosi 145 440 EUR.
Obejmuje to koszty:
a) zakup zestawów do badań, odczynników i wszelkich możliwych do zidentyfikowania materiałów zużywalnych stosowanych specjalnie do wykonywania badań;
b) personelu konkretnie przydzielonego, całkowicie lub w części, do wykonania zadań na terenie laboratorium; koszty są ograniczone do faktycznych płac powiększonych o składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzeń; oraz
c) koszty ogólne wynoszące 7 % sumy kosztów, o których mowa w lit. a) i b), chyba że państwo członkowskie korzysta z usług laboratorium komercyjnego.
Polska znajduje się w grupie razem z Niemcami, Francją, Włochami i Zjednoczonym Królestwem. Wymieniona grupa musi zbadać 150 próbek , dotacja UE na państwo wynosi 9.480 euro, a ogólnie na tą grupę 56 880 EUR.Efekty poznamy po przeprowadzeniu badań.