Reportaże i filmy z polowań na foki zawsze wzbudzają wiele emocji, nic więc dziwnego, że dokonano próby regulacji polowań i wprowadzania w pozyskanych w ich wyniku produktów na rynek. Warunki w tym zakresie określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009, które ma na celu ujednolicenie przepisów na poziomie UE, głównie w aspekcie przestrzegania dobrostanu.

Należy dodać, że nawet przy daleko idących restrykcjach w zakresie ochrony zwierząt wyeliminowanie stresu i bólu jest niemożliwe i dotyczy to wszystkich gatunków, nie tylko fok.
Nie można jednak pomijać faktu, że dla niektórych grup etnicznych polowanie na foki stanowi źródło utrzymania w sensie żywieniowym i ekonomicznym. Dotyczy to Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne. Dodatkowo nie można naruszać ich podstaw gospodarczych, co wynika z Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ . W związku z tym pod określonymi warunkami handel produktami z fok jest dozwolony na mocy przywołanego rozporządzenia 1007/2009.

Wydane na początku października ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 ( Dz. Urz. L 262, str. 1)  wprowadza zmiany do obowiązującego rozporządzenia m.in.: definiuje  ,,inne społeczności autochtoniczne” oznaczają społeczności w niezależnych państwach, które uznawane są za autochtoniczne z uwagi na fakt, że pochodzą od ludów, które zamieszkiwały państwo lub obszar geograficzny, do którego zalicza się dane państwo, w okresie podboju lub kolonizacji lub wyznaczania obecnych granic państwowych, oraz które niezależnie od ich statusu prawnego zachowują niektóre lub wszystkie specyficzne dla nich instytucje społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne;”

Artykuł 3

Warunki wprowadzania do obrotu
1.Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest jedynie w przypadkach, gdy produkty te pochodzą z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne społeczności autochtoniczne, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:
a) polowanie prowadzone jest tradycyjnie przez daną społeczność;
b) polowanie prowadzone jest w celu utrzymania danej społeczności i przyczynia się do takiego utrzymania, w tym w celu zapewnienia żywności i dochodu potrzebnych do życia oraz trwałej egzystencji, i nie jest prowadzone głównie w celach handlowych;
c) polowanie prowadzone jest w sposób, który odpowiednio uwzględnia dobrostan zwierząt, biorąc pod uwagę styl życia danej społeczności i cel polowania, jakim jest jej utrzymanie. Warunki określone w akapicie pierwszym mają zastosowanie w czasie lub w miejscu przywozu importowanych produktów z fok.

1a.W momencie wprowadzania do obrotu produktów z fok, dołącza się do nich dokument poświadczający zgodność z warunkami określonymi w ust. 1 (zwany dalej »dokumentem poświadczającym«).

Z przedstawionych wyżej zmian wynika, że interesy określonych grup etnicznych są dominujące.
A co z ubojem rytualnym?.