Zagrożenie pomorem afrykańskim i pojawiające się w ostatnich tygodniach inne związane z chorobami zakaźnymi takie jak:  gorączka zachodniego Nilu (West Nil Fever) –w Grecji, wirusowa posocznica krwotoczna (Viral Haemorrhagic Septicemia) w  Chorwacji, zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia) w Norwegii, afrykański pomór  świń ( African Swine Fever) na Białorusi, rzekomy pomór drobiu ( Low Pathogenic Avian Influenza) w Holandii i jak dodamy pryszczycę w Rosji to nic dziwnego, że urzędnicy UE  przeanalizowali możliwości  ewentualnego wykorzystania produktów zwierzęcych z obszarów zagrożonych.

W Polsce przed akcesją, podobnie w innych krajach  poza UE był prawna możliwość wykorzystywania mięsa zwierząt ubijanych np. z powodu pomoru. Przepisy UE wykluczają takie postępowanie, ale nie do końca, ponieważ Dyrektywa  2002/99/WE, określająca wymagania w zakresie  produkcji, przetwarzania i dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego w UE oraz ich wprowadzanie do Unii z państw trzecich, w art. 4 wskazuje na możliwość wykorzystywania  produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących obszarów podlegającego ograniczeniom w związku z chorobami zaraźliwymi. Oczywiście pod określonymi warunkami związanymi m.in. ze sposobami przetwarzania tych produktów .
Warunki przetwarzania zostały określone w załączniku III.
Na podstawie Dyrektywy 2002/99 wydano w Polsce Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 września 2010 r w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ( Dz.U. Nr 183, poz.1231).
W ostatnich dniach Załącznik III w/w Dyrektywy został zmieniony:DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI  2013/417/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 2002/99/WE ustanawiającej przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie dodania zabiegu w celu wyeliminowania niektórych zagrożeń dla zdrowia zwierząt związanych z mięsem (Dz. Urz. L 206, str .13).
W świetle powyższego również polskie prawo powinno to uwzględnić automatycznie ( decyzja jako akt normatywny) lub poprzez zmianę rozporządzenia MRiRW).