W czerwcu 2013r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  56/2013 dopuszczające stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt akwakultury. Oczekiwania  (szczególnie polskich hodowców) na wprowadzenie mączek do żywienia trzody i drobiu zostały przesunięte na czas nieokreślony.

Z pewnym wyprzedzeniem w lutym weszło w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 51/2013  określające metody badań gatunkowości białka wskazując łańcuchową reakcją polimerazy (PCR) oraz metodę mikroskopii świetlnej jako obowiązujące. Wynika z tego, że od lutego polskie laboratoria powinny wykonywać badania zgodnie z metodami określonymi w/w rozporządzeniu, w przeciwnym wypadku wszystkie wyniki badań mogą być ze względów formalnych podważone.
Jeszcze większy problem nastąpi w  czerwcu kiedy mączki zostaną wprowadzone do produkcji pasz dla ryb. W związku z tym należy zwrócić uwagę na katalog surowców paszowych określony w ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2013, uwzględniający nawet medialne zwroty.Sygnały o liberalizacji zasad skarmiania przetworzonym białkiem pojawiały się od kilku lat, ale zwierzęta środowisk wodnych miały priorytet. Pozwoli to ewentualnie utorować drogę do całkowitego zniesienia zakazu i wprowadzenia zasad żywienia krzyżowego ( mączki drobiowe dla trzody, mączki wieprzowe dla drobiu).
Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że regulacja prawna nie zmieni automatycznie reguł rynku.
Jeżeli najwięksi producenci pasz nie będą zainteresowani mączkami jako surowcem paszowym, a równocześnie nie będzie właściwej selekcji gatunkowej produktów ubocznych w miejscu ich pozyskiwania to idea wprowadzenia przetworzonego białka do żywienia zwierząt ( trzoda, drób) może spalić na panewce ( szczegółowo omówiono ten problem w numerze 5/2012 Gospodarki Mięsnej).
Zwierzęta akwakultury mogą być żywione  przetworzonymi białkami zwierzęcymi  i produktami paszowymi zawierającymi takie białko pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze.W żywieniu ryb można również stosować mączkę rybną, z zachowaniem bariery wewnątrzgatunkowej (kanibalizm).
Zgodnie z  art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 PEiR) zabrania się skarmiania ryb hodowlanych przetworzonym  białkiem zwierzęcym, pochodzącym z całych ryb lub z części ryb tego samego gatunku.W lutym 2013r weszło w życie rozporządzenie regulujące metody badania pasz w kierunku obecności składników białkowych różnych gatunków zwierząt.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 51/2013  z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz ( Dz. Urz. L 20, str 33).
Składniki pochodzenia zwierzęcego w paszach oznacza się metodą mikroskopii świetlnej lub łańcuchową reakcją polimerazy (PCR).
Metody umożliwiają wykrycie występowania składników pochodzenia zwierzęcego w materiałach paszowych i mieszankach paszowych. Nie umożliwiają one jednak obliczenia ilości takich składników w materiałach paszowych i mieszankach paszowych. W przypadku obu metod granica wykrywalności wynosi poniżej 0,1 % (w/w).
Metoda oparta na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) została zatwierdzona przez laboratorium referencyjne UE i wraz z metodą mikroskopii świetlnej stanowią podstawę do prowadzenia kontroli w zakresie zakazów paszowych w tym także umożliwiają różnicowanie gatunkowe.Czułość metody pozwoli na wykrycie zafałszowań i równocześni zmobilizuje do prawidłowej segregacji produktów ubocznych.
Surowce paszowe takie jak produkty pochodzenia zwierzęcego w tym także produkty uboczne  zostały określone w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 68/2013  z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych  ( Dz. Urz. L 29, str.1).
W rozporządzeniu tym przywołuje się również medialne zwroty czyli: „Wycofane środki spożywcze” oznaczają środki spożywcze inne niż odpady gastronomiczne, które zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym prawem żywnościowym z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, ale które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów praktycznych lub logistycznych albo z powodu problemów spowodowanych błędami podczas wytwarzania, pakowania, lub innymi, i które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia w przypadku stosowania jako pasza…”W rozporządzeniu 68/2013 zawarty jest opis produktu oraz niezbędne deklaracje dotyczące produktu np. wilgotność, zawartość białka, tłuszczu, suchej masy itp.