Przemieszczanie zwierząt towarzyszących zostało uregulowane wcześniej, obecnie DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI  z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (Dz. Urz. L 281, str14) określa przemieszczanie określonych gatunków zwierząt w celach handlowych.

Decyzja określa wzór świadectwa dla zwierząt przemieszczanych w celach handlowych i będzie miała zastosowanie  od dnia 29 grudnia 2014 r.Przewidziano jednak, że w okresie przejściowym do dnia 29 kwietnia 2015 r. państwa członkowskie mogą zezwalać na handel psami, kotami i fretkami pochodzącymi z gospodarstw, jeżeli zwierzętom tym towarzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 28 grudnia 2014 r. zgodnie z modelem określonym w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG w jej brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi niniejszą decyzją.Regulacja formalizuje podróże w celach handlowych i daje właścicielom zwierząt do ręki świadectwo z określonymi wymaganiami.