23 kwietnia została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie dokumentowania tzw. niedyskryminujących kontroli w transporcie zwierząt. Dodatkowa statystyka, która nie ucieszy już i tak przepracowanych inspektorów weterynarii., ale zacznie obowiązywać dopiero od stycznia 2015r.

Wymagania dotyczące niedyskryminujących kontroli zwierząt w transporcie w aspekcie ich dobrostanu oraz  obowiązek dokumentowania tych czynności wynikają z art. 27 rozporządzenia 1/2005. Tego rodzaju inspekcje muszą być przeprowadzane na odpowiedniej partii zwierząt transportowanych w obrębie każdego Państwa Członkowskiego każdego roku, i mogą być przeprowadzane w tym samym czasie, co kontrole w innych celach.

Biorąc pod uwagę występujące w Polsce przypadki transportu zwierząt ,, niechodzących” można powątpiewać w efektywność takich działań.

Nowe regulacje wydają się być celowe, ale należy dodać, że za tym muszą pójść działania osobowe – wzrost kadry na poziomie Powiatowych Inspektoratów Weterynarii i zabezpieczenie środków finansowych. Bez tego będzie to tylko statystyka ,, sufitowa”.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań dotyczących niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 9 ( Dz. Urz. L 111, str.107)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0107:0114:PL:PDF

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:PL:PDF