W dzienniku Urzędowym UE z dnia 7 .10 br opublikowano zmiany dotyczące wody, która jak wiadomo w świetle prawa stanowi środek spożywczy: DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. Urz. L 260, str. 6).


Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia od 2004r dostawa wody powinna być bezpieczna co powinno wynikać z oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Określają to Wytyczne na temat jakości wody pitne, które wraz z wraz z normą EN 15975-2 dotyczącą bezpieczeństwa dostaw wody pitnej, stanowią podstawy w zakresie produkcji, dystrybucji, monitorowanie i analizy parametrów wody pitnej.

W związku z tym niezbędne było dostosowanie dyrektywy 98/83 UE do najnowszych standardów.

Nowy akt prawny nakłada na państwa członkowskie obowiązek utworzenia rejestru lub rejestrów obszarów chronionych.
Dyrektywa reguluje także zasady monitorowania wody w zakresie określonych parametrów sygnalizując podejście elastyczne szczególnie w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, których wyniki w wielu przypadkach są mało istotne w zakresie bezpieczeństwa, a ich podawanie generuje jedynie koszt. Dyrektywa pomija rozlewanie wód do butelek i pojemników przeznaczonej do sprzedaży ponieważ to podlega rozporządzeniu 178/2002. Natomiast badanie pierwiastków promieniotwórczych powinno podlegać regulacjom omawianej dyrektywy.
Analiza parametrów mikrobiologicznych oparta na normach EN 9308-1 i EN ISO 9308-2 (w odniesieniu do oznaczenia liczby bakterii E. coli oraz bakterii z grupy coli) i normie EN ISO 14189 (w odniesieniu do analizy Clostridium perfringens) jest w pełni wystarczająca do tego, żeby te nowe normy oraz zmiany techniczne uwzględnić w załączniku III do dyrektywy 98/83/WE.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 27 października 2017 r. i niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Oznacza to, że mamy rok na przygotowanie zmian.