Niedawno ukazały się zmiany dotyczące badań produktów rybołówstwa w kierunku histaminy: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1019/2013 z dnia 23 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do histaminy   w produktach rybołówstwa ( Dz. Urz. L 282, str 46).

Ideą nowego przepis jest ustanowienie oddzielnego kryterium bezpieczeństwa żywności dla sosu rybnego wytwarzanego w drodze fermentacji produktów rybołówstwa i dostosowanie dostosować tego kryterium do nowej normy Kodeksu Żywnościowego i opinii EFSA.Ponadto odniesiono się do badań w kierunku histaminy.,,Normalny plan pobierania próbek w odniesieniu do histaminy w produktach rybołówstwa obejmuje dziewięć próbek wymagających pobrania dużej ilości materiału. Zgodnie z przypisem 18 do kryterium bezpieczeństwa żywności 1.26 na poziomie sprzedaży detalicznej można pobierać pojedyncze próbki.
W takich przypadkach nie należy uznawać całej partii za niebezpieczną jedynie w oparciu o wyniki dotyczące jednej próbki. Jeśli jednak jedna z dziewięciu badanych próbek przekroczyłaby poziom M, całą partię należy uznać za niebezpieczną. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy pojedyncze próbki przekroczą poziom M.
W związku z tym należy zmienić przypis 18. Przypis 18 należy również stosować do kryteriów bezpieczeństwa żywności 1.26 i 1.27”.
Załącznik do w/w rozporządzenia określa zmiany wprowadzone do rozdziału 1 załącznika I rozporządzenia (WE) nr 2073/2005.
Kolejna zmiana wynika z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1068/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) w rybach solonych na mokro ( Dz. Urz. L 289, str 58) i polega na dopuszczeniu do stosowania na stosowanie difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) do konserwacji ryb solonych na mokro.