W dniu 14 grudnia 2019r a praktycznie od dzisiaj czyli od 16.12.2019r wchodzą w życie przepisy dotyczące szerokiego zakresu kontroli żywności, pasz, obrotu zwierzętami w tym  importu i wielu innych poza weterynaryjnych obszarów.

Reguluje to:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych (Dz. Urz. L 95, str. 1).

    Intryguje mnie tryb i zakres szkolenia kadr Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie. Nie tylko z powodu obstrukcji (prawie dwuletniej) w szkoleniach, ale także dlatego, że to tzw. główne rozporządzenie 2017/625 do 13 grudnia posiada już 29 rozporządzeń uzupełniających i zmieniających a także jedno sprostowanie, które również weszły w życie 14 grudnia 2019r.

Kto szkoli i w jakim zakresie, skoro zmiany i uzupełnienia dotyczą kontroli w bardzo szerokim zakresie w tym granicznej włącznie ze szkoleniami również pracowników pomocniczych.

Pracownicy pomocniczy to nie tylko rzeźnie, ale także inne obszary działania.

Pojawiają się nowe świadectwa, a nawet dokumenty statystyczne. Jest mowa o lekach i dodatkach.

Taki obszar wiedzy powinien być usystematyzowany i podzielony nie tylko czasowo, ale również tematycznie.

Należało rozpocząć od przedstawienia idei zmian i aktu zasadniczego, a pojawiające się nowe przepisy wykonawcze czy uzupełniające powinny być systematycznie przekazywane i to przez osoby kompetentne  czyli znające temat od podstaw a nie tylko potrafiące je czytać.

Brak odpowiedniej wiedzy Organów może się przełożyć na ich postępowanie administracyjne, ze szkodą dla podmiotów.

Nie można również zapomnieć  o rozporządzeniu  2019/1381 w sprawie oceny ryzyka, które co prawda zacznie obowiązywać od 27 marca 2021r, ale jak dodamy jeszcze prawo o zdrowiu zwierząt i prawo farmaceutyczne (o czym już wspominałem) to się może okazać, że obecna kadra ani osobowo ani też intelektualnie tego nie udźwignie.

Wiem, że hasło ,, Byt kształtuje świadomość” ( K. Marks) jest politycznie niepopularne, ale prawdziwe.

Bez dobrego uposażenia nie będzie dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Natomiast buńczuczne wypowiedzi niektórych posłów o wyższości prawa polskiego nad unijnym będą prawdziwe jak z UE wyjdziemy.